روستای حصاربن 1 سالگی قسمت 1

قسمت دوم تصاویر سوگند کوچولو در سن 1 سالگی در حصاربن یکی از روستاهای فیروزکوه ...


DSC_0010.JPGDSC_0175.JPGDSC_0154.JPGDSC_0173.JPGDSC_0031.JPGDSC_0190.JPGDSC_0005.JPGDSC_0083.JPGDSC_0160.JPGDSC_0174.JPGDSC_0049.JPGDSC_0088.JPGDSC_0168.JPGDSC_0167.JPGDSC_0033.JPGDSC_0034.JPGDSC_0152.JPGDSC_0161.JPGDSC_0156.JPGDSC_0026.JPGDSC_0179.JPGDSC_0050.JPGDSC_0165.JPGDSC_0150.JPGDSC_0155.JPGDSC_0171.JPGDSC_0004.JPGDSC_0186.JPGDSC_0185.JPGDSC_0007.JPG